TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Ropa a zemní plyn

Ropa a zemní plyn je specifická oblast aplikované geologie, která kombinuje ložiskovou a strukturní geologii s metodami mineralogie, paleontologie a sedimentologie. Mineralogické, strukturní a paleontologické schopnosti skenovací elektronové mikroskopie (SEM) poskytují širokou škálu nástrojů, které jsou široce používány při charakterizaci rezervoárových hornin.

Earth Sciences

Ropa a zemní plyn

Mineralogické aspekty jsou založeny na automatizované mineralogii, využívající analyzátor TESCAN TIMA. TESCAN TIMA poskytuje informace o distribuci minerálů a pórů v horninách. Tento přístup se nejčastěji používá u „konvenčních“ rezervoárových hornin, tvořených hrubozrnnějšími sedimenty. Lze identifikovat důležité minerály lemující póry i samotnou pórovitost. Nástroje pro analýzu obrazu se používají k poskytování informací o velikosti a geometrii pórů a dalších vlastnostech.

Křemenný cement obrůstající detritická křemenná zrna. Zobrazeno katodoluminiscencí.

Křemenný cement obrůstající detritická křemenná zrna. Zobrazeno katodoluminiscencí.

  • Katodoluminiscence (CL) pomáhá identifikovat růst mladších minerálů na klastických zrnech, například křemenný cement v křemenných pískovcích, které mohou blokovat póry.
  • Metodu automatizované mineralogie lze také použít k charakterizaci „nekonvenčních“ ložisek, tvořených jemnozrnnými sedimenty, jako je břidlice.
  • Modální mineralogie také pomáhá předvídat reakci na frakování, používané při těžbě těchto ložisek.
  • Texturní analýza v kombinaci s mineralogickým složením se používá k identifikaci různých sedimentárních facií z materiálu získaného vrtným průzkumem.
  • Povrchová úprava každého průřezu vytvořeného FIB je velmi jemná a může odhalit detaily o velikosti nanometrů. Technika FIB je tedy optimálním nástrojem pro získání 3D rekonstrukcí a vyhodnocení propustnosti hornin.
  • CoreTOM lze použít k získání víceúrovňových dat mikro-CT na vrtných jádrech do délky 1 metru a průměru 300 mm. Dynamický mikro-CT lze navíc použít k provádění nepřerušovaných in situ experimentů zkoumajících témata, jako je deformace hornin a tok kapalin skrz horniny.